Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Pokok-POKOK AJARAN ISLAM

oleh: ocad     Pengarang : Drs. Miftah Faridl
ª
 
POKOK-POKOK AJARAN ISLAM

Secara garis besar, ajaran Islam terdiri dari 3 pokok, yang meliputi :
1. Sumber Nilai Islam
2. Aqidah Islam
3. Syari’ah

1. Sumber Nilai Islam
Sumber Nilai Islam berasal dari :

a. Al-Qur’an
Al-qur’an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu’jizat bagi rasullulah Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya, dan bernilai abadi.

b. As-Sunnah
As-Sunnah atau disebut juga Hadist adalah : segala perkataan, perbuatan, dan apa-apa yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW.

c. Ijtihad
Yaitu penggunaan akal (dalil aqli) untuk menemukan suatu keputusan hukum yang tidak diterapkan secara eksplisit dalam Al-qur’an dan As-sunnah.

2. Aqidah Islam
Kepatuhan terhadap ajaran islam, atau keterikatan seorang muslim dengan Islam meliputi:

a. Iman, yaitu meyakini ajaran Islam.
b. Amal, yaitu melaksanakan ajaran Islam.
c. Ilmu, yaitu mempelajari Islam.
d. Da’wah/jihad, yaitu menyebarluaskan agama Islam dan membelanya.
e. Sabar, yaitu tabah dalam ber-Islam.

3.Syari’ah
Syari’ah adalah sistem hukum yang didasari Al-Qur’an, As-Sunnah, atau Ijtihad. Seorang pemeluk Agama Islam, berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekwensi dari ke-Islamannya. Menjalankan syari’ah berarti melaksanakan ibadah. Dalam hal ini tidak hanya yang bersifat ritual, seperti yang termaktub dalam Rukun Islam, seperti: bersyahadat, shollat, zakat, puasa, dan berhaji bagi yang mampu. Akan tetapi juga meliputi seluruh aktifitas (perkataan maupun perbuatan) yang dilandasi keiman terhadap Allah SWT.
Diterbitkan di: 19 Desember, 2009   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    ap itu aqidah,akhlag,ibadah Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.