Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Pendidikan>Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Fiqih

Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Fiqih

oleh: irzu     Pengarang : mokhamad
ª
 
Pembelajaran fiqih di MTs. bertujuan untuk membekali peserta didik
agar dapat: pertama, mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam
dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia
dengan Alla>h yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia
dengan sesama yang diatur dalam fiqih mu’amalah. Kedua, melaksanakan
dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam
melaksanakan ibadah kepada Alla>h dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut
diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan
tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun
sosial.
Sedangkan fungsi dari pembelajaran fiqih di MTs. adalah sebagai
berikut:
a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada
Alla>h Swt. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat.
b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta
didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku di madrasah dan masyarakat.
c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di Madrasah
dan masyarakat.
d. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Alla>h Swt. serta
akhlaq mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah
ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial
melalui ibadah dan mu’amalah.
f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik
dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
g. Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih/hukum Islam pada
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. . . . . . . . . . . . . . .. .
Diterbitkan di: 02 Januari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.