Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Pendidikan>Bentuk Kurikulum Pondok Pesantren

Bentuk Kurikulum Pondok Pesantren

oleh: permatahatti     Pengarang : komariyah
ª
 

Madrasah atau sekolah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren
menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum di madrasah atau
sekolah lain, yang telah dibakukan oleh Depag atau Diknas. Lembaga
pendidikan formal lain yang diselenggarakan oleh pondok pesantren selain
madrasah dan sekolah, kurikulumnya disusun oleh penyelenggara atau
pondok pesantren yang bersangkutan.
Berbeda dengan di pesantren khalafiah, pada pesantren salafiyah tidak
dikenal kurikulum dalam pengertian seperti kurikulum pada lembaga
pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren salafiyah disebut manhaj, yang
dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. Manhaj pada pondok pesantren salafiyah ini tidak dalam bentuk jabaran silabus, tetapi berupa funun
kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.
Menurut Nurcholis madjid konsentrasi keilmuan yang berkembang di
pesantren pada umumnya mencakup tidak kurang dari 12 macam disiplin
keilmuan: nahwu, sharaf, balaghah, tauhid, fiqh, ushul fiqh, qawa’id fiqhiyah,
tafsir, hadist, musthalah hadist, tasauf, dan mantiq.
Nurchalis Madjid merinci kitab-kitab yang menjadi konsentrasi
keilmuan di pesantren. Dalam cabang ilmu fiqh: safinah ash-shalah, safinah
al-najah, fathu al-qarib, fathu al-mu’in, minhaj al-qawim, muthma’innah, aliqna’,
fathu al-wahhab, yang termasuk ilmu tauhid: aqidah al-awam,
sanusiyah. Cabang ilmu tasawuf: nashaih al-diniyah, irsyad al-ibad, tanbih alghafilin,
minhaj al-abidin, al-hikam, bidayah al-hidayah. Dalam ilmu nahwu
sharaf: maqsud, awamil, imrithi, ajrumiyah, kaylani, alfiyah , ibnu aqil.
Dalam ilmu tafsir: tafsir munir, tafsir ibnu katsir, tafsir baidlowi, tafsir manar,
jamiul bayan.
Dalam buku pondok pesantren dan madrasah menyebutkan kurikulum
pesantren pada tingkat dasar:
a. Tingkat Dasar
1) Al-Quran
2) Tauhid : Al-Jawahr al-Kalamiyyah Ummu al-Barohim
3) Fiqih : Safinah al-Sholihah
Safinah al-Naja’
Safinah al-Taufiq
Safinah al-Munajat
4). Akhlak : Al-Washaya al-Abna’
Akhlak li al-Banin/Banat
5). Nahwu : Nahw al-Wadlih
Al-Ajrumiyyah
6). Sharaf : Al-Amstilah al-tashrifiyyah
Matn al-Bina wa al-Asaa
Diterbitkan di: 26 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.