Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Keluarga>Syarat SYARAT DAN RUKUN WAQAF

Syarat SYARAT DAN RUKUN WAQAF

oleh: Sejathi    
ª
 
SYARAT SYARAT DAN RUKUN WAQAF;
- Badan- badan hukum Indonesiadan orang atau orang
orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang
oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan
hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda
miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan.
- Dalam hal badan hukum yang bertindak adalah
pegurusnyabenda wakaf harus merupakan benda milik
yang bebas dari segala pembebanan,ikataan,sitaan dan
sengketa.
- Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan
kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir
dihadapan pejabat pembuat akta wakaf, dan
menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan
disaksikan oleh sekurang kurangnya dua orang.
- Nadzir tgerdiri dari operorangan yang harus memenuhi
syarat syarat sebagai berikut:
1. Warganegara Inadonesia,
2. Beragama Islam.
3. sudah dewasa,
4. sehatrohani dan jasmani.
5. tidak berada dibawah pengampuan,
6. bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda
yang diwakafkan.
7. Jika berbentuk badan Hukum maka nadzir harus
badan hukum indonesia dan berkedudukan di
Indonesia,mempunyai perwalian di kecamatan
tempat letak benda wakaf yang diwakafkan.
8. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya , harus
mengucapkan sumpah dihadapan kepala Kantor
Urusan Agama kecamatan disaksikan sekurang
kuarangnya dua orang saksi’
9. Jumlah Nadzir sekurang kurangnya tiga orang dan
sebanyak banyaknya 10 orang.
Diterbitkan di: 01 Februari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah infak dapat di tetapkan jumlahnya rupiahny Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.