Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Buku>Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa

Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa

oleh: emcetigahen     Pengarang : Prof. Dr. Gorys Keraf
ª
 
Pemakai bahasa tidak saja harus memiliki kemahiran berbahasa tetapi juga harus memiliki moral yang tinggi. Macam-macam pungtuasi (tanda-tanda baca/) adalah titik, koma, titik koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda kurung, tanda kurung siku, garis miring dan huruf kapital. Tujuan mempelajari kalaimat yang efektif adalah sanggup membentuk kalimat yang benar dan efektif, dan sanggup memahami dengan baik kalimat yang dibaca/didengar. Ada tiga macam alinea yaitu alinea pembuka, alinea penghubung dan alinea penutup. Tema artinya "sesuatu yang diuraikan", atau "sesuatu yang telah ditempatkan", berasal dari kata Yunani tithenai yang berati "menempatkan" atau meletakkan. Syarat-syarat sebuah tema yang baik adalah kejelasan, kesatuan, perkembangan dan keaslian sebuah tema. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besardari suatu karangan yang akan digarap. Syarat-syarat kerangak yang baik adalah tesis atau pengungkapan maksud harus jelas, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis, harus mempergunakan pasangan simbol yang konsisten. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Bagian isi karangan terdiri dari pendahuluan, tubuh karangan dan kesimpulan. Ringkasa (Precis) adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Walaupun bentuknya ringkas, namun precis itu tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Sasaran-sasaran resensi adalah latar belakang, macam atau jenis buku dan keunggulan buku. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Usul atau proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan.

Diterbitkan di: 08 Juni, 2009   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.